5. Nieuwkoopse plassen


De Nieuwkoopse Plassen is een natuurgebied van 1400 ha. Ruim 1000 ha daarvan is eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. De plassen zijn vanaf de 16e eeuw ontstaan door vervening van het gebied. Van oudsher waren de wateren in de polders en de plassen in de veenweidegebieden helder en schoon. In en om de plassen leefden veel verschillende waterplanten, vissen en andere waterdieren. Vanaf 1930 kwamen meer mensen rond de plassen wonen en werd de landbouw intensiever. Door een toename van voedingsstoffen, legakker grond (veen) die in het water terechtkwam, toevoer van water uit andere gebieden, veenrot en veel hard beschoeide kanten veranderden de Nieuwkoopse plassen in de loop der jaren in troebele, ecologisch verarmde wateren. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit met diverse maatregelen. Maatregelen voor verbetering waterkwaliteit De afgelopen jaren heeft het hoogheemraadschap van Rijnland samen met Natuurmonumenten, de gemeente Nieuwkoop en de provincie Zuid-Holland maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit in de Nieuwkoopse Plassen te verbeteren. Deze zijn vooral gericht op het verminderen van de hoeveelheid voedingsstoffen in het water. Want hoe minder van die middelen, hoe minder algen zich kunnen ontwikkelen en hoe helderder het water wordt. In helder water kan zonlicht doordringen en krijgen oever- en waterplanten een kans. Als planten rijkelijk en voldoende gevarieerd voorkomen, leidt dit ook tot meer variatie in fauna. In een deel van het gebied zijn er oude, dichtgegroeide petgaten open gegraven. Petgaten zijn langgerekte stroken water waaruit men vroeger het veen baggerde. Naast zichtbare maatregelen heeft Rijnland afspraken gemaakt met de Gemeente Nieuwkoop en de aangrenzende waterschappen over het verminderen van de hoeveelheid water die wordt ingelaten naar omliggende polders. Er is een nieuw peilbesluit vastgesteld. Door deze maatregel wordt er meer water vastgehouden in het gebied en hoeft er minder voedselrijker water vanuit de boezem te worden ingelaten.
  • 5. Nieuwkoopse plassen

102064