17. Het Spaarne


In noordelijke richting voert het Spaarne naar Haarlem, om vlakbij de Grote Sluis in Spaarndam uit te komen in de Mooie Nel. Dit is een doorgaande en redelijk drukke route voor recreatie- en beroepsvaart. Iets meer over de Ringvaart dan. Deze omringt de hele Haarlemmermeerpolder en maakt deel uit van Rijnlands boezem. De boezem is feitelijk een groot waterbekken, niet gescheiden door sluizen, dijken of andere keringen. De boezem heeft een waterpeil tussen de -0,61 en -0,64 NAP en dient onder andere om overtollige water uit de polders te bergen. Raakt de boezem te vol, dan wordt water weggepompt via een van de 4 boezemgemalen van Rijnland. Deze staan in Spaarndam, Halfweg, Katwijk en Gouda. De boezemgemalen Spaarndam en Halfweg pompen water naar het Noordzeekanaal. Boezemgemaal Katwijk pompt naar de Noordzee en Boezemgemaal Gouda naar de Hollandse IJssel. De boezem wordt echter ook gebruikt als zoetwatervoorraad. In droge tijden leidt Rijnland water vanuit de boezem naar de verschillende polders. Zo kunnen de boeren dit water gebruiken voor hun gewassen. Rijnland heeft een team van peilbeheerders en watersysteembeheerders die samen zorgdragen voor een zo optimaal mogelijk peilbeheer. De kunst is om zoetwater niet weg te pompen als het in de week daarna misschien hard nodig is. Maar als er veel regen aankomt, kan het juist wijs zijn om vast water weg te pompen. Zo ontstaat er meer ruimte om water op te vangen en wateroverlast te voorkomen.
  • 17. Het Spaarne

101867